Cine de Outono. Miradas etnográficas 7

Share

|
Cinema
Viaxes excentricas
O sábado 9 de novembro iniciamos  a 7ª edición do ciclo de Cine de Outono. Miradas etnográficas, coa colaboración do Cineclube Padre Feijoo na organización, selección e proxección dos filmes, gozaremos cunhas particulares viaxes excéntricas a través da mirada audiovisual de Jaime Prado, Xosé Reigosa, Andrea Vázquez, J.A. Blanco e Iban del Campo. 
 
As proxeccións serán todos os sábados de novembro ás 20.00 h. no Museo Etnolóxico, de balde até completar o aforo.
 
Asviaxesexcéntricasxogancoaxeometa,escapandodasimetríaemultiplicandoosdiferentescentrosdeinterese. Podenchegaradestinosimprevistos,arealidadesquesuperanopropioiniciodoperiplo,e obriganatrazarnovashipérbolesqueacheganexperienciasimprevisibles,peroqueaomesmotempopodenresultarinesquecibles.
Haiqueafastarsemoitosanose milesdequilómetrosparaidentificardexeitodefinitivoasidentidadespasadas:anularse,case,nafindetodo, parareintentalooutravez,Paraempezarpoloalfa.Parasentir. 
OcorrenoscincodíasdeKepaJunquerapoloatlasdosentroidosda GaliciadoSur;nasdúasexperienciasdeRuthMathildaAndersonpolaGaliciadosanosXXdopasadoséculo,encargadaspoloHispanicSocietydeNovalork;nosanosenchidospolofotógrafoBaldomeroPestana,quemarchacon5anoseregresacandoten90;nainmersióndeIbandelCampo,viaxeiroaccidentalecurioso,nasprocelosasaugasdomáisprimarioeagochadodoserhumano.

 

Asíquecalculamosrumbo,escrutamosotempoemovémonospolaescuridadedopasado.Alingua,amúsica,aimaxeeapalabracomoresortedopatrimonioecomomotordeidentidadeealicercedarebeldía.Edescubrimos,unhavezmáis,queestamosde voltanoiniciodaviaxe.
 
Sábado 9 de novembro, 20.00 h 
  AVIAXEDERUTH

                   Dir. JaimePardoeXoséReigosa(España, 2018)55min.

  
Entreo1924e1926,afotógrafaamericanaRuthMatildaAndersonviaxoudúasvecesaGaliciaennomedaHispanicSocietydeNovalork.Nesasviaxestirouarredorde5.500fotografíasdegrancalidade,oqueaxuízodalgúns entendidos nontenparangónconningúnoutrotraballodaépoca.RealizaremosunhatomasimilarádasasinstantáneasparadescubrircantocambiouGaliciaenl00anos.
 
 
Sábado 16 de novembro, 20.00 h 
 AIMAXEREB/VELADA 
Dir. AndreaVázquez(España, 2015)65min.
 
Enfebreirode2008,afamiliadeCarmeneToñorecibeuncorreo electrónicomoi sorprendente:logode40anosdesilencio,volvensaberdunfamiliarlonxano.UnhaviaxedocumentalsobreafiguradeBaldomero Pestana, fotógrafolucensequeretratouaVargasLlosa,GarcíaMárquezouPabloNeruda, entreoutros.
 
 
Sábado 23 de novembro, 20.00 h 
 MAR  DE  TERRA 
Dir.  J.A.  Blanco(España,  2018)60min.
 
Unhavisiónpersonalediferentedunhatradición,adoEntroido,que viaxaaofondodasemocións.AcompañadosdomúsicovascoKepa Junkeraedoseu acordeón,percorreremososentroidosdeLaza,Xinzo, Verín, Manzaneda, SantiagodeArriba (Chantada)ouVienadoBolo.
 
 
 
Sábado 30 de novembro, 20.00 h  
GLITTERING MISFITS   
Dir. IbandelCampo(España, 2019)74min.
 
UnhaviaxeaNovalorkpermítelleaIbandelCampocoñeceraDirtyMartinieaTigger!,estrelasdounderground.Atravésdasúaintimidadecotiádescubriremosossegredosdosnight-clubsdochamado"Off-Off­Broadway", eentenderemosporqueseguenaserosreferentesdocabaret,20anosdespoisdoseuapoxeo.